Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Virtual Stars

 

Virtual Stars
Creative Business Coach voor
Coaches, Trainers, Kennisondernemers & Virtual Assistants
Business, Content & Marketing Strategy

Uitvoerende Werkzaamheden:
Web(site) & Online Academy Consultancy | Web(site) & Online Academy Support | Facebook Marketing - Strategie & Structuur – Inrichting & Uitvoering |

E-mailmarketing (AC & Mailblue) – Marketing Automatisering – Strategie & Structuur – Inrichting & Uitvoering | Online Tools, gevestigd te Breda ingeschreven bij de KvK onder nr. 71314083.

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document hebben we gekozen voor de

“ik” vorm. Waar “ik” of “mijn” staat wordt Virtual Stars bedoeld.

 

Virtual Stars

Blokvucht 13

4827 MD Breda

Kamer van Koophandelnummer: 71314083

Contact: support@starfeeling.nl

 

Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder:

a. Virtual Stars: bedrijf, gevestigd Blokvucht 13, 4827 MD te Breda, die de volgende diensten aanbiedt:

  • Business, Content & Marketing Strategy Consultancy
  • Het geven van Business Coaching Programma’s, workshops/trainingen Content Marketing, Facebook Marketing (Facebook & Instagram adverteren).
  • Web(site) & Online Academy Consultancy
  • het bouwen van nieuwe websites | webshops | Online Academy/leeromgeving | Platform in WordPress.
  • Het onderhouden van websites & Online Academy/leeromgeving | Platform door middel van Service en Onderhoudscontracten

b. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat of een of dienst afneemt van Virtual Stars of aan wie Virtual Stars een offerte heeft uitgebracht.

Algemeen

1.1 Met betrekking tot alle opdrachten en trainingen geldt dat deze worden geacht uitsluitend aan Virtual Stars te zijn gegeven en niet aan enige aan Virtual Stars verbonden persoon of personen. Ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op grond van een overeenkomst van opdracht krachtens artikel 7:400 BW. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.

1.2 Virtual Stars behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen die van ondergeschikt belang zijn, zijn geldend zonder instemming van opdrachtgever. Andere wijzigingen worden aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt.

Artikel 2 Voorwaarden deelname Business Programma’s

2.1 De Business Programma’s Create Your Star Business, STAR in Content Creatie, Facebook Business Programma (hierna ook wel genoemd: programma) is alleen bedoeld voor onderneemsters en het is daarom niet mogelijk om deel te nemen aan deze programma’s als je nog geen ondermeemster bent. Wel kan het zijn dat je middels het programma de stap naar het ondernemerschap zet. Bij de start van het programma, hoef je nog niet ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Je verklaart bij het sluiten van de overeenkomst dat je het programma als ondernemer volgt.

2.2 De Programma’s bestaan uit verschillende onderdelen welke per programma verschillen. De Business Modules, Online Q&A’s, Coachcalls, Offline kennismakingsborrel, Afsluitingsborrel, deelname aan de besloten Facebook Community’s en LIVE Business Brainstorm dagen uitgevoerd door Virtual Stars.

2.3 In deze programma’s heb ik mijn talenten, mijn KNOW HOW en energie samengevoegd. Zelf moet je naast het volgen van het Programma voldoende tijd reserveren voor het schrijfwerk en marketing van jouw Business. Het succes van jouw bedrijf is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen.

Ik kan niet garanderen dat jouw Business een succes wordt en hoge verkoopcijfers realiseert. Wel zal ik mij inspannen dat je de juiste handvatten hebt om een succesvolle Business te realiseren en sta ik binnen de grenzen van het programma voor je klaar. Je bent je ervan bewust dat bepaalde Business Programma’s echt een groepsprogramma/ zelfstudieprogramma is en dat je dus geen 1 op 1 begeleiding krijgt.

Artikel 3 Afkoelingsperiode

3.1 Tot de start van de programma’s is het mogelijk om het Programma te annuleren. Je ontvangt je geld volledig terug. Wanneer je een programma koopt met directe toegang tot de content, is het niet meer mogelijk om je deelname aan het programma te annuleren en je geld terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 4 Prijs en betaling

4.1 Voor de prijzen van de Programma's verwijs ik je naar de meest recente prijsstelling op de verkooppagina's. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

www.createyourstarbusiness.nl | www.starincontentcreatie.nl | www.starinonlinemarketing.nl |

4.2 Betaling kan in een keer, of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan. Termijnbetalingen worden via automatische incasso verwerkt van het rekeningnummer waarmee het eerste termijn is voldaan. Wijzigingen in rekeningnummer tijdens de periode van dit abonnent zijn niet mogelijk.
4.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Artikel 5 Intellectueel eigendom/Gebruik materialen.

5.1 Op de teksten, materialen van het programma bezit ik de intellectueel

eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij we hier schriftelijk toestemming voor gegeven hebben.

Artikel 6 Materialen

6.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal ik dit altijd 3 (drie) maanden van tevoren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

Artikel 7 Klachten

7.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen naar support@starfeeling.nl. Ik ontvang dan van jou een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma-onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij

wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.

8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik in staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 9 Privacy

9.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd me aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 10 Overig

10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze

schriftelijk tussen jou en mij zijn overeengekomen.

10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ik zal dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 11 Geschillen

11.1 Bij eventuele geschillen zal ik altijd eerst mijn best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat wij een geschil aan de Rechtbank voorleggen.

11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zal ik geschillen voorleggen aan de Rechtbank te Breda.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

13.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor jou in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

Offertes en aanbiedingen voor opdrachtgever

1.3                 Alle aanbiedingen en offertes van Virtual Stars zijn vrijblijvend. Een door Virtual Stars verstuurde offerte/ aanbieding is geldig tot de datum genoemd  in  de  offerte/  aanbieding,  of  indien  geen  datum  is  vermeld  tot 30 dagen na de offerte-, aanbiedingsdatum.  Bij aanvaarding door opdrachtgever van een aanbieding, behoudt Virtual Stars zich het recht voor om het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

1.4                 Via mijn website kun je direct één van mijn Business Programma’s, trainingen en/of workshops boeken. Je kunt de Business Programma’s, trainingen en/of workshops afrekenen via Ideal. Van deze betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan alle voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op kredietwaardigheid van de potentiële koper, is voldaan. Indien je direct boekt via de websites van Virtual Stars bent u hieraan onherroepelijk gebonden. Je krijg hiervan een bevestiging per mail.

1.5                 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit offerte/aanbieding blijkt dat de overeenkomst tijdsgebonden is.

Uitvoering opdracht

1.6                 Bij de uitvoering van de werkzaamheden baseert Virtual Stars zich mede op de door opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. Opdrachtgever verleent tijdig en op een wijze waarop Virtual Stars dit verlangt, de juiste informatie en gegevens aan Virtual Stars, welke Virtual Stars  overeenkomstig  haar  oordeel  nodig  heeft  voor  het  correct  uitvoeren  van  de  verleende  opdracht.  Opdrachtgever vergewist zich ervan dat de juistheid van deze informatie en gegevens onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever valt. Eventuele kosten om informatie of gegevens te verkrijgen zijn voor rekening van opdrachtgever.

1.7                  Virtual Stars maakt gebruik van, of de hosting via Virtual Flow, of van de hosting op de website van opdrachtgever. In het eerste geval zullen meer uren kunnen worden berekend in het offerte traject, als er sprake is van een uitgebreide verhuizing (database + FTP migratie). In het geval van hosting bij de opdrachtgever gaat opdrachtgever ermee akkoord dat Virtual Stars wijzigingen zal aanbrengen op de server. Deze wijzigingen zullen, wanneer reeds een site live staat, voor niemand zichtbaar zijn.

1.8                 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

1.9                 Virtual Stars is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

1.10              Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Virtual Stars de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase of een gedeelte daarvan behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase of gedeelte schriftelijk heeft goedgekeurd.

1.11                Een afgesproken termijn(en) voor het leveren van een dienst door Virtual Stars  wordt nimmer beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever is ook bij afwijking van de opgegeven leveringstermijn verplicht de zaken en diensten af te nemen en te betalen. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever Virtual Stars derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Virtual Stars dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst. Overschrijding van deze termijnen verplicht Virtual Stars niet tot enige schadevergoeding en geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van Virtual Stars.

1.12               Voordat Virtual Stars een website openbaar maakt of verveelvoudigd, stelt zij de opdrachtgever in de gelegenheid de gebouwde website te beoordelen en volgt één (1) revisieronde, voor het werk definitief wordt opgeleverd. Hierna brengt Virtual Stars geen wijzigen meer aan in het werk, tenzij deze van ondergeschikt belang zijn. Indien opdrachtgever meer revisieronden wenst dan berekent Virtual Stars hiervoor haar gebruikelijke uurtarief bovenop het oorspronkelijk afgesproken bedrag/ aantal gemaakte uren.

1.13              Indien het overleg met opdrachtgever in de eerste revisieronde onevenredig veel tijd in beslag neemt kan Virtual Stars hier extra kosten voor in rekening brengen.

Wijziging van de overeenkomst en meerwerk

1.14               Indien  zich  feiten  voordoen of  omstandigheden  wijzigen  dan  is  opdrachtgever  gehouden Virtual Stars  onverwijld  te  informeren  omtrent gewijzigde feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

1.15               Opdrachtgever kan verzoeken om de overeenkomst uit te breiden of te wijzigen. In onderling overleg zal gekeken worden naar de mogelijkheden. Indien Virtual Stars instemt met de uitbreiding/ wijziging van het werk maakt Virtual Stars een nieuwe overeenkomst en wijzigt zij haar prijs.

1.16              In het geval de omstandigheden waarvan Virtual Stars en opdrachtgever op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van de overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van (een der) partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst. Virtual Stars is gerechtigd  een  verzoek  tot  wijziging  van  de  overeenkomst  te  weigeren,  indien  dit  in  kwalitatief  en/  of  kwantitatief  opzicht redelijkerwijs niet naar oordeel van Virtual Stars kan worden verlangd, zonder dat Virtual Stars schadeplichtig is tegenover opdrachtgever. Indien de gewijzigde omstandigheden ontstaan zijn door toedoen van opdrachtgever, zullen eventueel daaruit voortvloeiende (extra) kosten of meerwerk aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

1.17               Indien Virtual Stars en opdrachtgever besluiten om de aangegane overeenkomst en de werkzaamheden te wijzigen dan aanvaardt opdrachtgever dat de tijdsplanning van de overeenkomst kan worden aangepast. Het niet of niet onverwijld uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Virtual Stars op en is voor opdrachtgever geen gerechtigde grond om de overeenkomst te ontbinden.

Prijs en kosten

1.18              Tussen Virtual Stars en de opdrachtgever geldt de prijs, zoals vermeld in de aanbieding, offerte of correspondentie vermeerderd met eventuele bijkomende kosten.

1.19              De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

1.20             In  het  geval  Virtual Stars  met  de  opdrachtgever  vooraf  een  vaste  prijsafspraak  heeft  gemaakt  voor  het  verrichten  van  bepaalde diensten, en het verlenen van die diensten tot extra werkzaamheden dwingt die in alle redelijkheid niet geacht kunnen worden onder die vaste prijsafspraak te vallen, dan zal Virtual Stars opdrachtgever voorafgaand informeren over financiële gevolgen hiervan.

1.21               In het geval dat Virtual Stars met de opdrachtgever een bepaalde (vaste) prijs overeenkomt, dan is het Virtual Stars toegestaan deze prijs te verhogen, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, zonder dat opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden.

1.22             Virtual Stars kondigt in de maand november de tariefswijzigingen voor het volgende jaar aan bij afnemers van service- en onderhoudscontracten.

1.23             Voor nieuwe opdrachten kan niet automatisch een beroep worden gedaan op eerdere aanbiedingen, offertes, prijzen e.d.

Aansprakelijkheid

1.24             Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet welke tot aansprakelijkheid leidt van Virtual Stars, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat door opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht per afrekeningsperiode in rekening is gebracht.

1.25             Onder  meer  is  aansprakelijkheid  van  Virtual Stars uitgesloten  voor  indirecte  schade,  waaronder  mede  begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, vertragingsschade, schade wegens overschrijding van de leveringstermijn,  schade  door  gewijzigde  omstandigheden,  schade  door  verlies  of  verminking  van  data,  gegevens,  software, programmatuur e.d. tenzij de schade direct te wijten is aan opzet of grove schuld van de zijde van Virtual Stars en opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen verwijt treft.

1.26             Virtual Stars is niet verantwoordelijk voor fouten in gepubliceerde of verveelvoudigde websites, ontwerpen en/ of teksten, indien opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven en deze fouten in de website, ontwerp of tekst wel waarneembaar zouden zijn geweest.

1.27              Virtual Stars is niet aansprakelijk indien, tegen het advies van Virtual Stars in, opdrachtgever eist dat er toch   bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

1.28             Na de uitvoering van de overeenkomst is Virtual Stars niet verantwoordelijk voor de website van opdrachtgever in de ruimste zin des  woords,  tenzij  Virtual Stars een  onderhoudsovereenkomst  met  opdrachtgever  heeft  afgesloten. Dan is Virtual Stars alleen aansprakelijk voor de in die overeenkomst vermelde   onderhoudswerkzaamheden,   behoudens   de   beperkingen   tot aansprakelijkheid conform deze algemene voorwaarden.

1.29             Tot de oplevering van een website heeft opdrachtgever in beginsel geen toegang tot de website. Indien opdrachtgever dit wenst kan opdrachtgever een account met beperkte rechten verkrijgen en zich zodoende toegang tot de website verschaffen. Indien opdrachtgever dit account wordt verleend en zich zelf al dan niet toegang verschaft tot de door Virtual Stars te bouwen website en al dan niet wijzigingen aanbrengt, dan is Virtual Stars niet aansprakelijk voor gebreken, fouten, onjuistheden, in de ruimste zin des woords op deze website. Eventueel herstelkosten komen voor rekening van opdrachtgever.

1.30             Opdrachtgever zorgt ervoor, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën, bestanden e.d. van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien opdrachtgever dit nalaat kan Virtual Stars nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën, bestanden e.d. niet was opgetreden.

1.31              Wanneer opdrachtgever Virtual Stars informatiedragers,  elektronische  bestanden,  software  etc.  ter  beschikking  stelt  dan verzekert opdrachtgever Virtual Stars dat deze materialen vrij zijn van virussen, wormen, defecten etc. Eventuele door het gebruik van deze materialen veroorzaakte schade wordt door opdrachtgever aan Virtual Stars vergoed.

1.32             Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, verjaart iedere vordering tot schadevergoeding door verloop van één jaar nadat de overeenkomst is uitgevoerd.

Oplevering website

1.33             Na de revisieronde heeft opdrachtgever 14 dagen om het werk van Virtual Stars al dan niet goed te keuren en eenmalig te  verzoeken tot wijzigingen.

1.34             Indien Virtual Stars een website bouwt levert zij deze werkend op. De oplevering is gebaseerd op de release en software zoals vermeld in de onderliggende overeenkomst. Alleen op deze release garandeert Virtual Stars de werkzaamheid van de website.

1.35             Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Virtual Stars, totdat alle bedragen welke opdrachtgever verschuldigd is krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, volledig aan Virtual Stars zijn  betaald.  Op  dat  moment  zal  Virtual Stars de  gegevens  om  in  de  gebouwde  website  te  kunnen  inloggen  aan  opdrachtgever verstrekken en het auteursrecht en zo mogelijk bronbestanden aan opdrachtgever overdragen.

Trainingen

1.36             Trainingen worden gegeven door een bekwame en bevoegde Trainer van Virtual Stars. Tijdens de cursus wordt cursusmateriaal beschikbaar gesteld. Indien de cursus over meerdere dagen is verspreid wordt huiswerk meegegeven. Voor een goed begrip van de cursus is het van belang dat dit huiswerk thuis door de opdrachtgeveer wordt uitgevoerd. Indien de opdrachtgever, ondanks de benodigde inspanningen van de Trainer, hetgeen wordt uitgelegd in de cursus niet begrijpt, wordt geen compensatie verstrekt.

1.37              Virtual Stars behoudt zich het recht voor de training te annuleren. De cursist wordt hier onverwijld van op de hoogte gesteld, doch uiterlijk voor aanvang van de training. Het eventueel reeds betaalde factuurbedrag wordt door Virtual Stars aan opdrachtgever gerestitueerd. Indien mogelijk biedt Virtual Stars opdrachtgever een alternatief aan. Wanneer opdrachtgever gerbuik maakt van dit alternatief wordt het factuurbedrag niet gerestitueerd.

1.38             Opdrachtgever kan de cursus tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training annuleren met, indien reeds betaald, volledige restitutie. Indien opdrachtgever de training binnen twee weken voor aanvang van de training, doch uiterlijk tot 1 week voor de aanvang van de training, wordt indien het factuurbedrag reeds is betaald 50% gerestitueerd. Bij annuleringen minder dan 1 week voor aanvang van de training blijft opdrachtgever het gehele factuurbedrag aan Virtual Stars verschuldigd. Alleen bij aantoonbare ziekte wordt opdrachtgever eenmalig de mogelijkheid geboden om de training op een andere data in te halen.

1.39             Tot een maand na de training kan de opdrachtgever de testomgeving gebruiken. Tot twee weken na de training kan de opdrachtgever Virtual Stars benaderen voor vragen, waarbij een maximum van een half uur wordt gerekend.

1.40             Virtual Stars is te allen tijde gerechtigd een trainer, door haar met de uitvoering van de overeenkomst belast, te vervangen door een andere trainer.

1.41               Het is opdrachtgever niet toegestaan om het cursusmateriaal verder te verspreiden of te verveelvoudigen of in strijd te handelen met artikel Intellectuele eigendom van deze algemene voorwaarden

Intellectuele eigendom

1.42             Virtual Stars behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten voortkomend uit haar  geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt, al dan niet in het kader van de uitvoering van de opdracht voor opdrachtgever. Virtual Stars heeft  het  recht  de  door  de  uitvoering  van  een  overeenkomst  aan  haar  zijde  toegenomen  kennis  ook  voor  andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

1.43             Virtual Stars behoudt  zich  het  recht  voor  om  de  naam  van  opdrachtgever  en  uitgevoerd  werk  voor  haar  eigen  bevordering  te gebruiken. Waaronder het opnemen van een verwijzing op de website van Virtual Stars. Opneming op de website zal altijd geschieden in overleg met opdrachtgever.

Geheimhouding

1.44             Het is Virtual Stars en opdrachtgever niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken dan wel de informatie te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Voor deze informatie geldt een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

1.45             De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst.

Slotbepaling

1.46             Deze voorwaarden blijven van kracht indien Virtual Stars van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

1.47              Van toepassing is steeds de laatst versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.